Image12

Onze gemeente

ONTSTAAN EN RECHTSPERSOON

Op 14 november 1984 is de vereniging ‘Zuiderkapelgemeenschap’ opgericht. Op 28 juli 1998 is de vereniging omgezet in een kerkgenootschap met als naam: Zuiderkapelgemeenschap. Een kerkgenootschap is een rechtspersoon net als een NV, BV, vereniging of stichting. Als zodanig kunnen we (on)roerende goederen bezitten, maar ook overeenkomsten aangaan, als waren we een natuurlijk persoon.

De Zuiderkapelgemeenschap heeft als grondslag: de Bijbel als het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende woord van God en als zodanig richtsnoer voor geloof, leven en gemeente. Wij zijn geen volmaakte gemeente, maar wij willen wel de Heere Jezus Christus centraal stellen in ons doen en denken.

De Zuiderkapelgemeenschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 50345672 met het RSIN-nr. 8100.40.189 en is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Op de website Reliwiki is meer te vinden over de gescheidenis van de Zuiderkapel. 

ONS BESTUUR

De leiding van de Zuiderkapelgemeenschap ligt in handen van een bestuur, dat minimaal uit 3 leden bestaat, namelijk: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Om een evenwichtige vertegenwoordiging na te streven is het wenselijk, dat het bestuur uit een oneven aantal personen van 5 mensen bestaat.

Dit bestuur is verantwoordelijk voor:

 • Het organiseren van kerkdiensten en activiteiten
 • Informatieverstrekking aan gemeenteleden
 • De zorg voor het gebouw en alles wat daarbij komt kijken
 • De verantwoording van de financiële onderwerpen

Het bestuur werkt nauw samen met het pastorale team. Het pastorale team wordt gevormd door een aantal gemeenteleden, die als specifieke taak hebben: het omzien naar het persoonlijk geestelijk wel en wee van gemeenteleden. Zij brengen dit in praktijk door specifieke zorg te hebben voor gemeenteleden. Zij bezoeken (ook op verzoek) gemeenteleden.

Naast het bestuur en het pastoraat verrichten tevens een aantal gemeenteleden verschillende taken binnen de gemeente. 

ONS BELEID

De Zuiderkapelgemeenschap heeft ten doel de verbreiding van het evangelie van de Heere Jezus Christus door zondagse erediensten, zoals dat in de Bijbel tot ons komt en dit toe te passen in woord en daad. Dit wordt in de praktijk tot uitvoering gebracht door:

 • Wekelijkse bijeenkomsten op de zondagmorgen en op speciale dagen zoals Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, 1e kerstdag en oudejaarsavond.
 • Het beleggen van bidstonden en Bijbelstudies.
 • Het aanbieden van een website waar de woordverkondigingen kunnen worden teruggeluisterd.
 • Het steunen van organisaties en stichtingen die vanuit hetzelfde perspectief handelen.
 • Het verlenen van pastorale hulp. Om dit te kunnen doen heeft het bestuur een medewerkersgroep om zich heen verzameld die bepaalde activiteiten uitvoeren.

 

ONS DOEL

Het doel van de gemeente is:

 • Naar Bijbelse orde de gelovigen in de Heere Jezus Christus samen te voegen en daar gestalte aan te geven.
 • De leden op te bouwen in geloof en in liefde en hen bekend te laten zijn met de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest opdat Christus door de Heilige Geest Zijn werk in hen kan volbrengen.
 • Om leden aan te sporen van harte en volkomen God te dienen, de komst van de Heere Jezus Christus te verwachten en getuigen te zijn van Zijn verlossingswerk.
 • Ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God.

 

ONS BELONINGSBELEID

Zowel aan het bestuur alsook aan alle medewerkers wordt geen vergoeding voor de functies uitgekeerd. Zij doen het werk in de gemeenschap vrijwillig en niet voor eigen eer of gewin.

Voor gastsprekers die een spreekbeurt, seminar of Bijbelstudie verzorgen, is een vergoeding vastgesteld die bestaat uit een reiskostenvergoeding en een vast sprekerstarief. 

ONZE BIJEENKOMSTEN

In de bijeenkomsten op de zondagmorgen eren we God met psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. De prediking van het Woord van God staat centraal in de samenkomst.

De sprekers komen uit allerlei verschillende richtingen. Zij hebben gemeen dat in hun prediking de Heere Jezus Christus centraal staat en dat zij de Bijbel als het onfeilbare Woord van God aanvaarden.

Zangdienst

Voorafgaand aan elke eredienst wordt er om 09.50 uur gestart met het zingen van een aantal liederen.

Koffiedrinken

Na iedere dienst is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten tijdens het koffie (of thee) drinken met uiteraard wat lekkers erbij.

Kindernevendienst

De kindernevendienst is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De kinderen gaan vóór de schriftlezing naar de achterzaal en komen tijdens de collecte weer terug.

Kinderoppas

Iedere zondag is er voor kinderen t/m 3 jaar kinderoppas. Ook deze kinderen gaan, voor zo ver mogelijk, vóór de schriftlezing naar hun eigen ruimte en komen ook tijdens de collecte weer terug in de kerkzaal. 

LIVE UITZENDING KERKDIENSTEN

Onze diensten worden live uitgezonden en zijn rechtstreeks op uw telefoon/tablet/computer te beluisteren.

Onze laatste 2 uitzendingen: