DE HEERE STAAT CENTRAAL

God heeft alle wijsheid en liefde. We plaatsen Hem als middelpunt van ons leven en stemmen onze keuzes en prioriteiten af op Zijn wil volgens Zijn Woord. Hij staat in elke eredienst centraal.

BIJBELGETROUW

De Bijbel is het enige onfeilbare geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God. Het is de enige bron van inspiratie om als Christen ons leven op te baseren. Het Woord van God is het richtsnoer in ons dagelijks leven.

UITZIENDE NAAR ZIJN WEDERKOMST

We zien uit naar de dag waarop Hij zal terugkeren om Zijn Koninkrijk hier op aarde te vestigen waarbij Hij alles nieuw maakt en er voor altijd waarheid, vrede en gerechtigheid zal heersen.

VERBREIDING VAN HET EVANGELIE

Het evangelie is de weg naar verlossing en een eeuwig leven met Hem. Het is onze wil en verantwoordelijkheid om het evangelie van de Heere Jezus Christus te verspreiden, zodat iedereen Jezus mag leren kennen en Hem als hun Redder aan te nemen.

LERENDE EN BIDDENDE GEMEENTE

We willen ons inzicht in Zijn Woord vergroten om te groeien in kennis en toepassing van het evangelie. Gebed is de motor van de gemeente. We erkennen daarin afhankelijkheid te zijn van Hem, delen onze zorgen en noden met Hem en zoeken naar Zijn leiding in ons leven.

LEVEN IN RELATIE MET GOD

We zoeken God in elk aspect van ons dagelijks leven en betrekken hem in alle situaties en beslissingen. Hij is de Vader die ons leidt op onze weg en bij wie we veilig zijn. Een liefdevolle en rechtvaardige Vader bij wie we altijd terecht kunnen.

WELKOM BIJ DE ZUIDERKAPELGEMEENSCHAP

We hopen dat deze site mensen zal bereiken om Gods Woord te lezen en naar Zijn Woord te luisteren.
Zuiderkapel rechterkant-min

ONZE GEMEENTE

Wie zijn wij? Lees meer over ons ontstaan, ons bestuur, ons beloningsbeleid, onze bijeenkomsten, onze activiteiten en onze clubs.

Tafel bijbel kaarsen vlaggen-min

WAAR STAAN WIJ VOOR

De Zuiderkapelgemeenschap heeft als grondslag: De Bijbel als het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende woord van God en als zodanig richtsnoer voor geloof, leven en gemeente.

Kansel drieluik-min

GELOVEN

Wij sporen leden aan van harte en volkomen God te dienen, de komst van Jezus Christus te verwachten en getuigen te zijn van Zijn verlossingswerk.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Romeinen 12:2

Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Hebreeën 10:24-25

GEMEENTELEDEN AAN HET WOORD

Wat zeggen onze gemeenteleden over de Zuiderkapelgemeenschap.

Ik voel mij thuis in de Zuiderkapelgemeenschap door de onderlinge verbondenheid, maar bovenal doordat in iedere prediking de Heere Jezus centraal staat. Kortom: een bijbelgetrouwe gemeente waar ik geestelijk gevoed mag worden door een diversiteit aan sprekers.

Teun Maliepaard

De Zuiderkapel is een gemeenschap van gelovigen, zoekers en vinders, die op zondagmorgen, of in de week, bij elkaar komen om uit Gods woord te mogen leren en Hem te aanbidden, de lof, de eer en de dank te brengen en als gezegende mensen ons geloof in de wereld uit te dragen.

Nel van Baalen - de Wit

Ik word in de Zuiderkapel al vele jaren door Gods rijke Woord opgebouwd en wat het voor mij dankbaar maakt is de betrokkenheid voor elkaar, als Lichaam van Christus onderweg zijn met elkaar en verbindend willen zijn voor jong en oud om met elkaar de Heere Jezus Christus te dienen uit te dragen en te verwachten!

Willem Scholten

Sinds ik geboren ben ga ik al naar de Zuiderkapel en ik voel me er enorm thuis. Het is een kleine gemeenschap waardoor het warm en hecht aanvoelt. Er is elke week een andere voorganger wat ik erg fijn vind, omdat zij allemaal weer op een andere manier preken. Daarnaast geniet ik van het oppassen op de allerkleinste kindjes.

Evie Sluimers

Ik vind het fijn om in de Zuiderkapel te komen en ga er altijd met plezier naartoe. Tijdens de kindernevendienst leren we op een makkelijke manier Jezus en andere bijbelfiguren kennen. Er wordt dan vaak een bijbelverhaal vertelt, zingen we liedjes en maken mooie knutselwerken.

Sophie Molegraaf